skip to Main Content
+31 (0) 306775536                      

Voor wie

De kompas poster is bedoeld voor een collectief, initiatief, netwerk of organisatie, waarin mensen zich inzetten voor een sociale, duurzame en natuurrijke wereld. Lifemaps kunnen helpen de initiatieven voor vernieuwing hierop af te stemmen. De posters, sticker sets en symbolen zijn systemisch van opzet. Het streven is om hierin zowel de huidige als de gewenste maatschappij en economie in te vatten. Dit maakt dat de uitkomsten van de lifemaps van nut zijn ten behoeve van de transitie.

Scenario’s

Een lifemap scenario is een proces om een vraagstuk, thema of situatie realistisch en omvattend in beeld te brengen. Met de bedoeling om kernpunten, prioriteiten, rode lijnen en kansen te kunnen zien. Voor de kompas poster zijn er scenario’s voor de stad op weg naar integraliteit, en voor het toepassen van nieuwe economie principes in het business model en de strategie.

Daarnaast is te kiezen uit de aspecten van organiseren en ondernemen waaraan de deelnemers willen werken, zoals: versterken van de waardepropositie, samenwerken in communities en allianties, een duurzame strategie uitwerken, omgaan met de impact van verandering, balans aanbrengen in ‘zachte’ en ‘harde’ kanten, of maken van een roadmap op weg naar de grote doelen die zijn gesteld. Voor elk van deze aspecten zijn passende scenario’s beschikbaar.

Op pad

Een groepje mensen komt bij de poster aan, om daarmee op pad te gaan. Vanuit het gezamenlijke verleden, leidt de weg via het heden, naar de toekomst. De weg loopt tot aan de horizon. Die is daar niet afgelopen maar verdwijnt alleen uit beeld.

De zon

In de zon wordt de missie of het grote doel verbeeld. Op zaaien, verzorgen en doen groeien volgt het plukken van de vruchten. De zon staat op de poster ook voor de eerdere oogsten: voor wat door ervaring geleerd is, wat uit de zingeving is voortgekomen, wat de impact is van alle inspanningen, wat in het werken aan de grote doelen reeds gerealiseerd is. Van deze wezenlijke zaken wordt rond de zon een beeld opgebouwd. Tijdens het maken van de lifemap zicht hebben op de zon betekent: steeds weer stappen nemen vanuit weten. Dit bekrachtigt het creëren.

De vier paden

Wat de levensloop voor een individu is, is de ontwikkeling en realisatie van de missie voor collectief, initiatief, netwerk of organisatie. Bij elk scenario is er een passende combinatie van stickers sets, voor invulling van de vierbaansweg van samenleven en ondernemen op de poster. Zoals voor een wijkinitiatief sticker sets van: levensloopthema’s, kwaliteiten, patronen en organiseren principes. Of, voor een nieuwe economie initiatief van: levensloopthema’s, community thema’s, waardepropositie statements en nieuwe economie principes. Het betreft steeds een samenhangende combinatie voor een business model of missie. Zo wordt geborgd, dat de te vinden rode draden ook daadwerkelijk in de gewenste richting lopen.

Stickers kiezen

De keuze voor de set van relevante stickers is voorafgaand al gemaakt, in een inventarisatie onder alle deelnemers. Om zo een reëel beeld te kunnen opbouwen van wat er speelt. De stickervellen voor elk van de paden liggen klaar. De deelnemers bepalen samen welke stickers waar worden geplakt. Stapsgewijs wordt de poster ingevuld, waarbij de levensloop thema’s de kapstok vormen. Dit proces alleen brengt al veel naar voren.

Kompas vinden

Wanneer de hele poster is ingevuld, is het tijd om afstand te nemen om het beeld op de poster te gaan onderzoeken: op verbanden, op ontwikkelpunten en kracht, op prioriteiten, op leemtes. Om met het oog op de missie en grote doelen te extrapoleren wat dit beeld betekent voor de nabije toekomst. Alle groepen presenteren hun verhaal, inzichten en conclusies aan elkaar. In samenspraak komt het kompas tot stand.

Back To Top