Meer info over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Meer informatie over lifemaps, bouwstenen en raamwerk

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie en lifemap toepassingen

Je zoekt hierin via de plussen óf via de zoekwoorden onderaan

Kom in contact en laat weten wat jouw wensen zijn voor doorontwikkeling van bestaande lifemap bouwstenen of de ontwikkeling van nieuwe. De ervaringen met co-creatie zijn steeds zeer positief

Klik open bij de +

+ LIFEMAP TEAM TOEPASSINGEN VOOR COACH EN TRAINER

De landkaart poster dient brengt samen hoe een team ergens over denkt en voelt. Er zijn vele toepassingen mogelijk.

De tussenstand opnemen voor de drie (kwalitatieve) hoofddoelstellingen van een directieteam voor dat jaar
Voor elke doelstelling is er één poster beschikbaar. Vooraf kiezen alle teamleden uit de leven en werk stickers die 10 thema’s, die relevant zijn voor elke doelstelling. Daaruit komt voor alle drie een top 3 thema’s naar voren. Zo wordt op conceptueel niveau de realiteit ‘opgehaald’. Men wisselt uit waar het in deze thema’s voor die doelstelling om gaat, en bepaalt welk landschap het beste weergeeft hoe het met dat thema is gesteld. Er ontstaat een ‘anders dan anders’ gesprek, dat verhelderend is en waarbij nieuwe gezichtspunten naar voren komen.

Fasen van verandering
Er heeft een reorganisatie plaatsgevonden. Hoe gaat het team die op een positieve manier verwerken? Het team heeft tevoren kennisgemaakt met de theorie over de fasen in het veranderproces, over de boven- en onderstroom en wat elke fase met zich meebrengt.
Eerst staan alle groepsleden rondom een grote tafel voor de volgende opdracht: beantwoord individueel onderstaande vragen en plak jouw stickers op de poster:
• Wat is de impact van deze fase voor mij? Kies een landschap dat dit beste tot uitdrukking brengt en plak de sticker van jouw gezichtje erin.
• Welke emoties kenmerken deze fase voor mij? Kies een landschap dat deze emoties het beste tot uitdrukking brengt en plak er jouw zonnebloem in.
Dit geeft een overkoepelend beeld van wat er door de mensen heengaat en helpt om een opening te maken voor gedeeld inzicht een begrip.

Dan worden er evenveel groepen gemaakt als er fasen zijn. Elke groep krijgt een landkaart poster en viltstiften en buigt zich voor die fase over de volgende opdracht:
• Wat zijn de nadelige effecten van deze fase voor ons team? Kies een landschap (of 2), omlijn met rode stift dit landschap en schrijf er in enkele steekwoorden het antwoord in. Gebruik een stippellijn van minnen: – – – – –
• Wat voegt deze fase toe voor ons team? Doe het zelfde maar gebruik een groene stift en een lijn bestaande uit plusjes: +++++
Daarna vertellen de groepen elkaar over hun bevindingen. De posters worden in de ruimte opgehangen, zodat het team het totale beeld ziet.

Kwaliteiten voor de toekomst
Er worden twee teams samengevoegd en ‘afgeslankt’. Het ene team was gefocust op de interne opdrachtgever en het andere was de ‘linking pin’ vanuit de organisatie met een externe ketenpartner. De prioriteitstelling moet scherper worden, de samenwerking gestroomlijnd, en de vruchten van de samenvoeging moeten aantoonbaar geoogst gaan worden. Een van de manieren om deze verandering positief uit te werken is een team opdracht rond de vraag: welke kwaliteiten hebben wij hiervoor nodig? De leden kiezen elk vooraf uit de competentie stickers de 10 kwaliteiten, die het nieuwe team in hun ogen nodig heeft. Zo wordt de realiteit ‘opgehaald’. Er komen 6 kwaliteiten uit met veel stemmen. In groepen wordt besproken hoe het met elk van deze kwaliteiten is gesteld, en de stickers worden op het betreffende landschap van de landkaart poster geplakt. Er worden ook ideeën en commentaren bijgeschreven voor wat er aan ontwikkeling op dat gebied nodig is. Daarna wordt plenair besproken wat dit betekent

lifemap-team-communicatie

Samenvatting

Goede communicatie is het levenssap van elk vitale groep, van elk team waarin dagelijks met plezier wordt gewerkt. En… het kan altijd beter. Doel van Lifemap Team communicatie is om een realistisch beeld op te bouwen van de communicatie zoals die nu wordt ervaren, na te gaan wat kan bijdragen aan versterking en verrijking, en tot gedeelde uitspraken te komen over hoe die in de praktijk kan worden ingevuld.

Men gaat in viertallen in gesprek over de verschillende soorten communicatie waar het team of de groep dagelijks mee te maken heeft: hoe worden deze ervaren? Hoe wordt erover gedacht? Er worden communicatiekenmerken gekozen die hieraan kunnen bijdragen. Dit alles wordt zichtbaar op de poster, overzichtelijk en in samenhang. Tenslotte worden er uitspraken geformuleerd over verbetering, ideeën en mogelijke acties bedacht, en prioriteiten aangegeven. De posters van de groepen worden onderling gepresenteerd en plenair wordt gesproken over de impact en uitwerking op de werkpraktijk. Bij het werken met deze lifemap zijn het gesprek en het proces net zo belangrijk als de uitkomsten.

Bouwstenen

Voor het hele team één invulspreadsheet (per email) en voor elke groep van vier mensen één set:

 • 1 Uitleg Lifemap Team communicatie
 • 1 Landkaart poster en toelichting
 • 1 Dun schrijvende zwarte stift om op de poster te schrijven (zelf aanschaffen)
 • 1x Communicatie stickers.

Duur

Ongeveer 2 uur.

Stappen
Voorbereiding lifemap workshop

 • Enkele mensen bereiden de lifemap voor en zorgen voor een goed verloop van de lifemap workshop.
 • Maak in de voorbereiding een keuze tussen twee varianten:
 1. Vooraf wordt geïnventariseerd welke tien communicatiekenmerken in de ogen van het hele team nu vooral kunnen bijdragen aan een goede communicatie. Daarna wordt in groepen van vier gewerkt, waarbij alleen deze tien kenmerken aan bod komen. Voordeel van deze variant is, dat iedereen er zich van bewust is, dat deze tien het belangrijkst worden gevonden. Hierdoor komen er aan het eind uitspraken over te nemen acties naar voren, die draagvlak hebben.

Zorg er bij deze variant voor, dat:

 • Elk teamlid tevoren het spreadsheet heeft ingevuld
 • De top tien van communicatiekenmerken daaruit is vastgesteld
 • Er voor elke groep een lijst met deze kenmerken klaarligt.
 1. Het team wordt in groepen van vier verdeeld. Elke groep kiest zelf een top tien van communicatiekenmerken, die de huidige communicatie kunnen versterken. Voordeel van deze variant is, dat er variatie in de groepsuitkomsten ontstaat, waaruit meer verschillende inzichten, ideeën en acties naar voren kunnen komen.

 Met zijn vieren

 • Noteer de namen midden boven aan op de poster. Bekijk de landkaart poster en loop de landschappen en hun omschrijving door, totdat allen hetzelfde beeld bij de landschappen hebben.
 • Typering communicatie. Door welke landschappen wordt de communicatie van het team op dit moment getypeerd? Kies in onderling overleg voor elk van de hieronder aangegeven soorten communicatie het landschap uit, dat het beste past bij hoe het op dit vlak is gesteld met de communicatie:
 • Onderlinge communicatie op de werkvloer
 • Communicatie per email
 • Formele communicatie (over taakomschrijving, functioneren, e.d.)
 • Communicatie vanuit de leiding van de organisatie
 • Communicatie tijdens vergaderingen
 • Communicatie tijdens informele bijeenkomsten (team uitjes, e.d.)
 • Communicatie met klanten en partners
 • Communicatie met de afdeling ….. (invullen)
 • … (zelf aanvullen).
 • Zet met stift op de poster lijnen om de grenzen van de gekozen landschappen. Schrijf er in enkele zinnen bij waar het in elk landschap qua communicatie over gaat. Bijvoorbeeld: ‘Communicatie met klanten en partners wordt gekarakteriseerd door de weg linksonder op de poster. Wij zijn nog lang niet bij de top, maar er zit een stijgende lijn in’. Zet deze zin bij A in het voorbeeld.
 • VARIANT 1. Bekijk de tien communicatiekenmerken die in de ogen van het hele team vooral kunnen bijdragen aan een goede en nog betere communicatie.
 • VARIANT 2. Loop de stickers langs en kies in onderling overleg de 10 communicatiekenmerken uit, die het meeste verbetering kunnen brengen – voor jullie team – in de communicatie als geheel.
 • Zinnen erbij maken. Bekijk de uitspraken bij de eerder gekozen landschappen. Beschrijf in één zin wat elk van de 10 kenmerken zou kunnen bijdragen. Houd het bij jezelf. Bijvoorbeeld: ‘De communicatie zou voor ons beter verlopen als het ons lukt hen (een andere afdeling) uit te leggen waarom ze beter naar ons zouden moeten luisteren’. In plaats van: ‘De communicatie zou voor ons beter verlopen wanneer zij beter zouden luisteren’. Zet deze zin bij B in het voorbeeld.
 • Plak de 10 stickers op de landschappen bij het soort communicatie waar ze het meest effect bij zullen hebben. Het kan zijn, dat een landschap meerdere stickers krijgt en een ander geen enkele.
 • Formuleer met elkaar bij elk van de 10 zinnen een realiseerbaar idee of actie en maak daarvan een lijst. Bespreek samen in welke volgorde van prioriteit deze staan – bezien vanuit het werk van het hele team.

Plenaire nabespreking

 • Elk van de groepen presenteert de poster en vertelt het verhaal erbij aan de groep.
 • De uitspraken met ideeën, acties en prioriteiten van de groepen worden verzameld. Er wordt afgesloten met een plenair gesprek over de impact en uitwerking hiervan in de werkpraktijk.

 

lifemap-team-groeipotentieel

Samenvatting

Het groeipotentieel in ieder mens – en team – is altijd groter dan wij geneigd zijn te denken. Het is informatief en inspirerend om er gericht aandacht aan te besteden. Doel van Lifemap Team groeipotentieel is om team én werk, hier en nu, in het licht te zetten, vervolgens een ideaalbeeld te vormen en de verbinding tussen beide concreet te maken met behulp van competenties.

Er wordt op de poster een beeld opgebouwd van het werk met behulp van de werk stickers, zoals dagelijkse operatie & uitvoering, relatienetwerk, duurzaam werken, en in- en externe communicatie. Er wordt gebrainstormd over de ideale versie van team en werk. In overleg worden de belangrijkste competenties benoemd, die het werk in de richting van de ideale versie kunnen brengen. Stickers en commentaar worden op  de poster aangebracht. Zo ontstaat een op de realiteit van het dagelijks werk en de opvattingen van de teamleden gestoeld beeld.

Elk teamlid heeft voor zichzelf vooraf competenties gekozen die plezier-, energie- en zingevend voor hem of haar zijn. Vanuit deze bron verbindt hij of zij zich met de competenties die het werk bevorderen. Op de poster komen de namen van de teamleden bij hun voorkeurscompetenties te staan. Hij of zij zal van binnenuit gemotiveerd zijn om deze toe te passen. Plenair worden de posters aan elkaar gepresenteerd en toegelicht. Er volgt een gesprek over de mogelijke conclusies en de uitwerking ervan in de praktijk.

Bouwstenen

Voor elke groep van vier mensen één set:

 • 1 Uitleg Lifemap Team groeipotentieel
 • 1 Landkaart poster en toelichting
 • 1 Dun schrijvende zwarte stift om op de poster te schrijven (zelf aanschaffen)
 • 1x Compententie stickers, bijvoorbeeld:
 • 1x Werk stickers, bijvoorbeeld:

Duur
Ongeveer 3 à 4 uur – liefst in twee gedeelten met een pauze ertussen.

Stappen
Voorbereiding lifemap workshop

 • Enkele mensen bereiden de lifemap voor en zorgen voor een goed verloop van de lifemap workshop. Zij zorgen er ook voor, dat elk teamlid voorafgaand aan de lifemap workshop de competentie stickers bekijkt en voor zichzelf noteert welke zijn of haar 10 meest energie-, plezier- en zingevende competenties zijn – of die nu al aanwezig zijn of niet is niet belangrijk. En dat hij of zij dit lijstje meeneemt naar de sessie.
 • Tijdens deze lifemapsessie werkt het team in groepen van vier.

Met zijn vieren

 • Noteer de namen midden boven aan op de poster. Bekijk de landkaart poster en loop de landschappen op de poster en hun omschrijving door, totdat allen hetzelfde beeld bij de landschappen hebben.
 • Ideale versie: vorm beelden en brainstorm met elkaar over hoe een nog betere, zelfs ideale versie van het team eruit zou kunnen zien. Zet met stift een lijn van plusjes (+++++) rond de grens van het het landschap met het vraagteken en zet er ‘Het ideale team’ in. Wat er uit de brainstorm komt wordt met trefwoorden ingevuld in dit landschap.
 • Poster verder invullen met werk stickers: neem samen de thema’s op de werk stickers door. Bepaal welke daarvan voor team én werk van toepassing en relevant zijn. Kies voor elk ervan het landschap dat het beste past bij hoe het met de competenties van het team op dat gebied gesteld is. Plak de betreffende sticker in het landschap. Zet er eventueel in trefwoorden bij waarom een bepaald landschap is gekozen. Bijvoorbeeld: wanneer het gekozen landschap bij in- en externe communicatie het heuvellandschap is: ‘dit varieert; voor intern is veel minder aandacht dan voor extern’.
 • Bekijk de competentie stickers, bespreek ze en kies met elkaar een top tien van competenties, die voor de thema’s op de poster het verschil kunnen maken tussen het huidige functioneren en de ideale versie van team én werk. Vergelijk dit steeds met wat er in het landschap met het vraagteken staat.
 • Verdeel de stickers van de 10 gekozen competenties over de landschappen van die hoofdaspecten waar ze het meest effect bij zullen hebben, en plak ze daarin op. Het kan zijn, dat een landschap meerdere stickers krijgt en een ander geen enkele.
 • Houd nu een mentale of echte pauze. Kom terug met een open mind.
 • Elk groepslid heeft voor zichzelf de 10 meest plezier- en zingevende competenties Neem de uitnodiging aan om erin te geloven, dat dit juist de competenties zijn, die hij of zij al heeft ontwikkeld of zal ontwikkelen. Alle vier komen om de beurt aan bod. Eerst worden de eigen 10 competenties voorgelezen, dan wordt bepaald of de stickers van die competenties al ergens liggen. Zo ja, dan wordt de naam van dat groepslid erbij geschreven. Ligt een sticker er nog niet, dan wordt die alsnog opgeplakt bij het werk thema waar die competentie het meeste effect zal hebben. De naam van de persoon wordt erbij geschreven. Werk zo de lijsten van 10 competenties van alle vier door.
 • Kijk naar het beeld op de poster en laat het inwerken. Komen er inzichten of conclusies naar boven, noteer die dan op de poster.

Plenaire nabespreking

 • Elk van de groepen presenteert de poster en vertelt het verhaal erbij aan de groep. Ter afsluiting wordt met het hele team een plenair gesprek gehouden over mogelijke conclusies en de uitwerking ervan in de praktijk.

lifemap-team-peiling

Samenvatting

Lifemap Team peiling is ontworpen om als opening te dienen voor een bijeenkomst waarbij het van belang is dat de deelnemers zich meteen uitgenodigd en geactiveerd voelen, zoals bij een teamdag. Of om als sfeermaker te dienen voor een groepsgesprek dat een wat persoonlijker karakter zal dragen dan de reguliere vergaderingen.

De landkaart poster bevat een diversiteit aan stemmingslandschappen. Die roepen verschillende gedachten, gevoelens en opvattingen op. De peilvraag vraag wordt gesteld. Elk teamlid loopt de landschappen langs en kiest het landschap dat het beste weergeeft hoe hij of zij over de vraag denkt en voelt, en plakt daar een gezichtje op. Zo wordt in 10 minuten een indicatief  beeld over de vraag opgebouwd – eventueel aangevuld doordat iedereen er daarna in enkele woorden iets over zegt.

Een vraag nodigt uit tot nadenken. De poster nodigt uit het gevoel erbij te betrekken. Het plakken van een sticker voegt daar een actie aan toe, waarmee de teamleden meteen betrokken zijn bij het onderwerp. Zo is een goede basis gelegd om verder met de vraag aan het werk te gaan.

Bouwstenen

Per groep van 10+ mensen één set:

 • 1 Uitleg Lifemap Team peiling
 • 1 Landkaart poster en toelichting
 • 1x Indicator stickers:

Duur

Van 10 tot 20 minuten.

Peilvragen

Hieronder staan voorbeelden van kwalitatieve en open vragen, waarbij Lifemap Team peiling goed werkt:

 • Hoe is jouw dag vandaag, tot nu toe?
 • Hoe is jouw stemming op het werk, de laatste weken?
 • Hoe gaat het met de werksfeer?
 • Waar staat het team als het gaat om vernieuwing?
 • Wat doet het met jou dat de organisatie gaat veranderen?
 • Hoe voelt het om over dit onderwerp te spreken?
 • Hoe is het met de werkdruk gesteld?
 • Hoe gaat het met de samenwerking?
 • Hoe gaat het met de communicatie?
 • Hoe voel jij je in jouw werk, qua zingeving?
 • Hoe is het met jouw werkplezier?
 • In hoeverre kun jij op je werk jouw passie leven?

Stappen

 • Voorafgaand aan Lifemap Team peiling bereidt iemand de peiling voor en zorgt voor de keuze en formulering van een open en uitnodigende
 • Het team verzamelt zich; een van de teamleden geeft toelichting en faciliteert de peiling.
 • Men staat rondom de tafel met de poster erop. Er liggen enkele geprinte exemplaren van de uitleg van de landkaart poster bij. Ieder teamlid pakt een sticker van een man of vrouw.
 • Een teamlid stelt de vraag hardop, waarna er tijd is voor iedereen om in zichzelf na te gaan welk stemmingslandschap past bij zijn of haar antwoord op de vraag. Er wordt onderling niet gepraat.
 • Is de poster beplakt, dan kan eventueel nog een rondje volgen, waarbij mensen in enkele woorden vertellen waarom ze een bepaald landschap bij de vraag hebben gekozen.

lifemap-team-vitaliteit

Samenvatting

Vitaliteit gaat over energie hebben, levenslust, er zin in hebben. Het zegt iets over de natuurlijke capaciteit om te overleven. Vitaliteit betreft zowel lichamelijke, emotionele en mentale stevigheid als de veerkracht nodig voor het vormgeven van een bevredigend en betekenisvol bestaan. Doel van Lifemap Team vitaliteit is om vanuit het perspectief van individuele vitaliteit samen een visie te ontwikkelen en concrete ideeën te vormen voor vitaliteit bevorderende activiteiten of verbeteringen in team én werk.

Er wordt gewerkt in viertallen. Hoe vitaal voelen de teamleden zich? Welke vitaliteitskenmerken zijn voor het hele team van toepassing en hoe is het hiermee gesteld? Op de poster wordt hiervan stapsgewijs een beeld opgebouwd. Er wordt nagedacht over een ideale situatie en gebrainstomd over wat daaraan zou kunnen bijdragen. De definitie voor een goede visie volgend wordt door elke groep een visie geformuleerd waarop het team zich kan oriënteren, met stapstenen op de weg naar optimale vitaliteit.

Bouwstenen

Per groep van vier mensen één set:

 • 1 Uitleg Lifemap Team vitaliteit
 • 1 Landkaart poster en toelichting
 • 1 Dun schrijvende zwarte stift om op de poster te schrijven (zelf aanschaffen)
 • 1x Vitaliteit stickers, bijvoorbeeld:

Duur

Ongeveer 3 uur.

Stappen
Voorbereiding lifemap workshop

 • Tijdens deze lifemap workshop wordt gewerkt in viertallen. Iemand bereidt de lifemap voor en zorgt voor een goed verloop van de workshop – zeker wanneer het meerdere viertallen betreft.
 • Een organisatie heeft een zekere verantwoordelijkheid voor de vitaliteit van de medewerkers, zoals in het bieden van een gezonde werkomgeving en faciliteiten. Uiteindelijk is ieder volwassen mens zelf verantwoordelijk voor de eigen vitaliteit. In deze lifemap gaat het om die dingen waar ieder zelf iets aan zou kunnen en willen doen.

Met zijn vieren

 • Hoe vitaal voel jij je als individu in het team én in het werk? De weg, die bergop slingert, links onder in de poster gaat van 0% vitaliteit, onderaan de berg, naar 100%, aan de top. Zet elk je naam op het punt op de weg, dat voor jou overeenkomt met het antwoord op de vraag.
 • Bekijk de landkaart en loop de landschappen op de poster en hun omschrijving door, totdat allen hetzelfde beeld bij de landschappen hebben.
 • Bekijk de vitaliteit stickers. Deze geven de kenmerken van vitaliteit weer. Sommige stickers zijn alleen van belang voor het privéleven – laat die gewoon voor wat ze zijn. Plak de stickers elk in het landschap, dat het best overeenkomt met hoe jullie de kwaliteit van dit vitaliteitskenmerk hier en nu ervaren. Bijvoorbeeld: goede voeding komt terecht in de woestijn omdat er eigenlijk nauwelijks aandacht voor is. Of: weinig irritatie komt terecht op het ijs met wak omdat er op dit moment onderlinge irritatie is over dingen, die onlangs gebeurd zijn, en die niet worden uitgesproken.
 • Liggen er al stickers op het palmenstrand? Stel je dát voor als een ideale situatie, waarin de vitaliteit in team én werk optimaal is; het kan gewoon niet beter; een 10! Zet om de grenzen van het palmenstrand een lijn met plusjes (++++).
 • ‘Als je vanuit het nu terugkijkt, zijn dingen vaak heel anders gelopen dan je jaren eerder had gedacht. Als je dát nou van te voren had geweten… Als je een visie hebt, heb je een duidelijk beeld van wat je wilt dat er in de toekomst gaat gebeuren. Daar kun je jezelf op voorbereiden door steeds weer stappen te nemen in die richting. Of je toekomstvisie uitkomt, is natuurlijk een tweede. Gelukkig kun je zelf, als groep of team die toekomst wel beïnvloeden. Een persoonlijke visie is het bewustzijn van wat echt belangrijk voor je is, vertaald in een concreet beeld van wat je wilt bereiken’.
 • Kijk nog eens langs alle vitaliteit stickers en de landschappen waar ze liggen. Bepaal de top 10 van vitaliteitskenmerken (stickers) voor het team, zoals jullie die zien.
 • Brainstorm met elkaar voor de top 10 van vitaliteitskenmerken wat jullie als individuen, viertal of als hele team zouden kunnen doen om deze tot uiting te brengen op het niveau van een 10. Schrijf jullie ideeën op in het palmenstrand.
 • Een goede visie dient inspirerend te zijn, eenvoudig te begrijpen en gemakkelijk te onthouden. En focus te hebben, met een duidelijk beginpunt en eindpunt of -doel. Focus op de 10 vitaliteitskenmerken die jullie de hoogste prioriteit hebben gegeven. Maak in enkele pakkende zinnen een visie voor vitaliteit voor het team. Gebruik hierbij de verzamelde ideeën en pas de voorwaarden voor een goede visie (in rood, hierboven) toe. Schrijf deze op, bovenaan in het midden van de poster.
 • Om in de richting van de ideale situatie te gaan is het nodig om steeds stappen te nemen. Het betekent ook, dat ieder team- of groepslid zelf in beweging komt en iets bijdraagt. Wat zouden jullie elk graag willen doen om ervoor te zorgen dat er een stapsteen gelegd wordt op weg in de richting van de visie?
 • Voor jouzelf – om je naam op de poster een stukje richting de top te laten opschuiven?
 • Voor team én werk?

Noteer dat bij jouw naam op de poster.

Plenaire nabespreking

 • Elk van de groepen presenteert de poster en vertelt het verhaal erbij aan de groep. Ter afsluiting wordt met het hele team een plenair gesprek gehouden over mogelijke conclusies en de uitwerking ervan in de praktijk.

Load More